Propositioner på Piratpartiets höstmöte 2011

Piratpartiets höstmöte 2011 pågår för fullt på partiets forum.

Det är en spännande tid för politisk diskussion och för samtal kring Piratpartiets ideologi och sakpolitik. Det kommer även att ske val till interna förtroendeposter.

Om du är medlem i partiet är det viktigt att du gör din röst hörd. Tveka inte att sätta dig in i frågorna, delta i diskussionerna på forumet och på Skype.

Själva röstandet börjar inte förrän om drygt en vecka.

Partistyrelsen (där jag själv ingår) har lämnat inte mindre än sex propositioner till medlemsmötet. Flera av ”propparna” berör grundläggande frågor kring partiets framtida verksamhet.

Continue reading

Input till Piratpartiets styrelsemöte 10-11 september

Den 10-11 september håller Piratpartiets styrelse sammanträde i Uppsala.

Har du något som du vill att vi tar upp på sammanträdet? Något förslag? Någon idé? Någon synpunkt?

Tveka inte att skicka ett e-postbrev till mig på torbjorn.wester@piratpartiet.se eller skriv en kommentar här på bloggen. Då lovar jag att lyfta frågan på styrelsemötet i september. (Eller att skicka den vidare till rätt instans i partiet.)

Jag måste dock ha fått din fråga eller synpunkt inom ett par veckor för att den ska ha en chans att komma med på dagordningen.

Det finns redan tidigare möjlighet att lyfta frågor till partistyrelsen genom ett trepiratersinitiativ. En utmärkt möjlighet. Men om du av något skäl tvekar att använda den möjligheten så kan du istället använda mig… :-) Om du vill kan du vara anonym.

Som ledamot kan jag lyfta vilken som helst fråga i styrelsen.

När jag kandiderade till partistyrelsen var min ambition att hela tiden minnas att det är partiets medlemmar som är min ”chef”, det är partimedlemmarna jag ”svarar inför”. Det är min fortsatta inställning.

Dagordningen för styrelsemötet kommer att postas här på forumet, om ett par veckor.

Jag vill passa på tillfället att nämna att jag känner ett starkt förtroende för den nuvarande partistyrelsen. Medlemsmötet i våras var sannerligen en nystart för partiet.

Vårt senaste styrelsemöte var i juni; kolla gärna in protokollet och mitt blogginlägg om mötet.

Styrelsen arbetar mycket hårt med att jobba av den enorma ”backlogg” som samlats, eftersom vi tidigare inte haft en välfungerande styrelse. Av det skälet har vi också beslutat att utöka tiderna för våra sammanträden ganska rejält, mellan 10:00-20:00 på lördagen och 09:00-17:00 på söndagen. AFK-möten prioriteras också framför skype- eller telefonmöten.

Alla synpunkter är hjärtligt välkomna!

Känner du någon pirat som tappat sugen?

I helgen hade Piratpartiets nya partistyrelse sitt första möte.

Stämningen var på topp. Det är en driven, ambitiös och professionell partistyrelse. Jag är övertygad om att styrelsen kommer att väl förvalta medlemmarnas förtroende.


Foto: Jonathan Rieder Lundkvist

Även om det inte var möjligt för partistyrelsen att hinna gå igenom hela den ”backlogg” av beslut och arbetsuppgifter som hänger över den, så gjordes rejäla framsteg.

Två av besluten följdes av spontana applåder. Dels att välja om Anna Troberg som partiledare, dels att öppna upp för självstyrande lokala föreningar inom partiet (diskutera gärna på forumet). Båda besluten fattades med enhällighet av de närvarande styrelseledamöterna.

Vi slopade också styrelsens generella ”tystnadsplikt”. Vi strävar efter att vara en transparent partistyrelse som lever upp till de ideal vi kräver av andra.

Det känns som om hela partiet just nu befinner sig i ett nystartläge.

Gamla spöken städas undan i en rasande takt. Sådant som tidigare väckt konflikter. Gamla problem löses upp i intet. Partiet håller på att gå från att vara en löst sammansatt projektgrupp, en kampanjorganisation, en ad-hocrati, till att bli ett långsiktigt politiskt alternativ.

Denna utveckling är en förutsättning för att vi ska kunna vinna väljarnas förtroende, och politiskt inflytande i våra kärnfrågor. Det är också en förutsättning för att vi ska få ett välfungerande internt klimat i partiet.

Piratpartiet har varit ett parti som haft svårt att fatta beslut. Medlemsmötena har inte fattat så särskilt många beslut, partistyrelsen har inte heller fattat så många beslut. Det känns som om det dödläget är brutet på allvar nu. Partiet avancerar framåt.

En hel del pirater har tappat sugen efter valnederlaget. Vi landade hårt, men nu fjädrar vi upp som från en studsmatta. Det är så mycket som kommer att bli så mycket bättre inom partiet i framtiden.

Därför undrar jag: Känner du någon pirat som tappat sugen?

Berätta i så fall gärna om den omvandling som partiet befinner sig i nu. Det finns goda skäl att återengagera sig. Troligen har de problem som ledde till att din vän tappade sugen, nu försvunnit eller är på god väg att försvinna.

Vi behöver lokalt engagerade pirater. Och vi står inför en stor kampanj mot det fruktansvärda datalagringsdirektivet. All hjälp behövs!

Om du har en chans att återengagera en pirat som tappat sugen, ta den chansen!

PS nr. 1
Läs gärna mer om partistyrelsens möte: Om styrelsen var SJ skulle inte tågen vara sena och Nya friska tag i Piratpartiets styrelse.

PS nr. 2
En liten kuriosa är att dokumentet med styrelsens arbetsformer reviderades. Eftersom dokumentet möblerades om behandlade vi ”punkt nr. 6″ minst tre gånger. En möjlig beskrivning av helgen är alltså att styrelsen ägnade sig åt sex upprepade gånger. Sug på den du… :-)

En önskan om transparens som skapar transpiration

Igår skrev jag ett blogginlägg där jag pläderade för att Piratpartiets styrelsemöten bör spelas in och tillgängliggöras via nätet.

Reaktionerna på detta har varit blandade och förslaget har mottagit viss kritik.

En del av farhågorna har gällt att styrelsemötena riskerar att fungera sämre om ledamöterna tvingas agera utifrån vetskapen att allt de säger spelas in. Att konflikter och misstag riskerar att förstoras.

Jag känner respekt för dessa synpunkter. En välfungerande styrelse är ju allas vår ambition.

Med detta sagt så står jag själv fast vid åsikten att mötena borde spelas in och tillgängliggöras, eftersom jag personligen tycker att de positiva aspekterna överväger.

Det är lite av en känslig fråga för mig, eftersom frågan var viktig för mig innan jag valdes in i partistyrelsen. Jag vill inte ändra åsikt därför att jag själv fått privilegiet att sitta i styrelsen.

Jag tror att många av de aktiva medlemmarna skulle varit förtjänta av att kunna granska det beryktade styrelsemötet om valmanifesten (som ledde till barnporrdebaclet) och styrelsemötet där Falkvinges lönenivå spikades (ett beslut som tvangs göras om). För att ta två av ganska många möjliga exempel. Styrelsen kommer säkerligen att fatta kontroversiella beslut även i framtiden. Frågan ”vad sades egentligen” kan mycket väl uppstå igen.

Jag är en stark förespråkare för medlemmarnas möjlighet att granska partistyrelsen. (Det är f.ö. alla styrelseledamöter, även om analysen skiljer sig åt i frågan om inspelade styrelsemöten.)

Men jag kan ju inte bortse från att pirater som jag verkligen respekterar kommer till en annan slutsats än mig, både i och utanför styrelsen. Jag gick uttryckligen till val på att vara prestigelös, och är intresserad av att omsätta detta vallöfte i praktiken när mina förslag får kritik.

Eftersom det inte förefaller finnas stöd för inspelade möten, tänker jag inte hänga upp mig på denna käpphäst.

Personligen kan jag tycka att det inte finns något att ”frukta” med sådana möten, om man bara är öppen med sina åsikter, respektfull och vänlig, och håller sig till mötesordningen. Men jag är inte någon norm för hur människor är eller bör vara. Det är väl känt att många människor i allmänhet blir stressade av tanken på att spelas in.

Mitt förslag baserades till stor del på organisationens bristande förtroende för den ”gamla” partistyrelsen.

Det har förekommit att styrelsemöten i princip knappt kunnat genomföras, eftersom tiden har förbrukats med att en styrelseledamot skällt på en annan. Men vi ska inte haka upp oss på sådant som varit; vi har nu en ny styrelse med energiska, positiva och sporrade ledamöter.

Diskussionen har fört med sig det positiva att styrelsens ”tystnadsplikt” diskuteras. Min åsikt, att den bör slopas, verkar vinna visst gehör. (Om nu en frivillig överrenskommelse mellan ledamöterna i den gamla styrelsen alls behöver ”slopas” av den nya styrelsen.)

Ett steg i rätt riktning vore att de styrelsemöten som hålls AFK öppnas upp för de åhörare som har möjlighet att ta sig dit.

Jag kommer tillsammans med de övriga styrelseledamöterna att fortsätta att utveckla styrelsens transparens. (Vilket inbegriper avsevärt fler delar än förslaget om inspelning av styrelsemöten.)

Om partiets aktiva medlemmar anser att styrelsemötena bör spelas in, föreslår jag att detta läggs som förslag till medlemsmötet, så att frågan kan prövas demokratiskt.

Jag tror att initiativet till detta måste komma ”underifrån”. Om det inte gör det, är det kanske en indikation på att det inte finns så stort intresse bland medlemmarna för frågan.

En transparent partistyrelse

Det ingår i Piratpartiets ideologi att kräva ett transparent maktutövande i samhället och i olika demokratiska strukturer.

Dock tillämpar vi inte dessa principer fullt ut för vår egen partistyrelse. För närvarande gäller en svajigt definierad ”tystnadsplikt” för ledamöter i styrelsen.

Tanken med detta är att ledamöterna ska kunna känna sig fria att även diskutera känsliga ämnen vid styrelsemötena.

Men bedömningen av behovet av tystnadsplikt delas inte i alla läger. Det är intressant att notera att Miljöpartiet håller alla sina styrelsemöten öppet, och att vem som helst som önskar kan gå dit (fysiskt) och vara åhörare vid styrelsemötena.

Piratpartiets styrelse är ansvarig inför partiets medlemmar, och styrelsens arbete bör kunna granskas fullt ut av medlemmarna. Piratpartiet bör vara ett föredöme i transparens.

(Inlägget fortsätter nedanför bilden…)Partistyrelsen: Marit Deldén (sammankallande)
Mårten Fjällström, Rickard Olsson, Anna Svensson, Johanna Julén
Sammy Nordström, Mattias Bjärnemalm, Emil Isberg, Henrik Brändén
Torbjörn Wester, Rick Falkvinge, Anders Nordin, Christoffer Willenfort

Därför föreslår jag att styrelsen väljer en bättre modell.

Först och främst kan vi konstatera att ”tystnadsplikten” är en frivillig överrenskommelse mellan ledamöterna i den gamla styrelsen, och inte bindande för den nya styrelsen.

Jag tycker att vi ska utgå från Miljöpartiets modell, men rentav gå ett steg längre.

Styrelsemöten via voice-skype bör spelas in, och inspelningarna tillgängliggöras för vem som helst att lyssna på.

Styrelsemöten AFK bör spelas in och tillgängliggöras i den mån detta är praktiskt rent tekniskt.

Dock kan det ju mycket väl vara så att känsliga frågor behöver behandlas på ett styrelsemöte. Isåfall bör styrelsen fatta beslut om att denna punkt avhandlas ”bakom lykta dörrar”, dvs. att inspelningen sätts på paus. Ett sådant beslut måste alltid motiveras noggrant.

(Det är även värt att notera att den förra styrelsen började läcka som aldrig förr efter att tystnadsplikten infördes. Det förefaller således ha varit kontraproduktivt. Jag vet även att en styrelseledamot uttryckt sig på ungefär följande sätt: ”Tystnadsplikten är bara till för att ledamöterna ska kunna skälla på varandra utan att medlemmarna får veta det.”)

Jag har för avsikt att föreslå detta förändrade tillvägagångssätt för partistyrelsen, men vill gärna ha input från er partimedlemmar. Vad tycker ni?

Fäktas med karikatyrer eller samarbeta med människor

Nu är Piratpartiets medlemsmöte över, sedan en halvtimme tillbaka. Valet till partistyrelsen är således överståndet för såväl de ordinarie platserna, som fyllnadsvalen.

Styrelsen utgörs nu av:

Marit Deldén (sammankallande)
Rickard Olsson
Mårten Fjällström
Anna Svensson
Johanna Julén

Rickard Falkvinge – omvald

Mattias Bjärnemalm – nyvald
Torbjörn Wester – nyvald
Sammy Nordström – nyvald
Henrik Brändén – nyvald
Emil Isberg – nyvald

Anders Nordin (suppleant)
Christoffer Willenfort (suppleant)

Det känns som om partiet befinner sig i ett nystartläge. Årets vårmöte var det enklaste att delta i och mest välskötta hittills, gamla spöken städades undan i en rasande takt och en livfull ideologisk debatt (!) tog sin början.

Och inte minst har vi fått 5 nya styrelseledamötet som brinner av energi, motivation och arbetslust.

En nystart för partiet. Efter valnederlaget landade vi hårt, nu fjädrar vi upp som från en studsmatta.

Vi har en ny partiledare, en ny partiledning (med rollfördelning!) och kommer att få en ny och arbetande (!) partistyrelse.

Även lokalt känns det som en nystart. Som (avgående) valkretsledare för Östergötland har jag fått en mängd indikationer på att pirater längtar efter att återengagera sig.

Vi var 18 st. på 1 maj-demonstrationen i Linköping, och rekordmånga på piratfikat 3 maj.

Det dök till och med upp nya ansikten – medlemmar utan kontaktnät i partiet som sett medlemsutskicken för de olika aktiviteterna.

Så nu när gnistan återvänder, då partiet vaknar till liv efter eftervalskoman och återvitaliserar sig – då är det extra viktigt att vi lämnar gamla konflikter bakom oss.

Eller som det lite förvirrat uttrycks i Lejonkungen: Lämna det bakomflutna framför dig.

Jag sätter stora förhoppningar till den nya partistyrelsen. De invalda (och ”gamla) ledamöterna är driftiga, proffsiga och ambitiösa. Jag ser fram emot det första styrelsemötet.

Nu är det dags att lägga gamla konflikter bakom sig. I styrelsen har vi omtvistade och erkänt skickliga personer som Rick Falkvinge (partiets grundare) och Mattias ”MAB” Bjärnemalm (en av grundarna av Ung Pirat). Vi har färgstarka individer som Sammy Nordström och Marit Deldén. För att bara nämna några.

Ibland beskrivs Rick Falkvinge på ett respektlöst vis, som en maktgalen-founder-syndrome-drama-queen. Ibland beskrivs Mattias Bjärnemalm på ett respektlöst vis, som en evil-master-mind-gör-allt-som-del-i-en-konspiration-med-dold-agenda-person. (Dessa två personer tjänar här som ett exempel; jag hade nästan slumpmässigt kunnat välja två ledande pirater.) Ibland målas det upp karikatyrer, i blogginlägg, på forum och i chattar.

Sedan några dagar tillbaka har det cirkulerat en tecknad serie på Internet, som väckt lite uppmärksamhet. Tecknad av någon pirat.

Jag tyckte att serien var humoristisk – det var en LOL!

Orsaken var att jag uppfattade seriestrippen som en drift med de personer som tror att dunkla och mystiska maktintriger ligger bakom allt som sker i Piratpartiet. De som tror att allt är en konspiration.

Jag tog inte karikatyren på allvar. Riktiga människor är mångdimensionella, inte pappersfigurer eller svart-vita varelser. Långt därifrån. Och alla vill vi partiets väl.

(Tydligen har vissa snarare uppfattat serien som ett personangrepp. Vilket är skäl nog att den ska klassa in i kategorien ”dåliga idéer”. För det är sorgligt om obetänksamma infall leder till att människor tar illa vid sig.)

Min poäng finns här någonstans. Är vi redo att respektera varandra? Att se varandra som samarbetspartner och bra människor? Är vi redo i (PP) nu att sluta att måla karikatyrer av varandra, att en gång för alla lägga gammalt groll bakom oss?

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License.

Jag tror att vi är redo för detta. Och jag sätter hög tilltro till den nya partistyrelsens förmåga att göra det.

Nu finns det bara en väg som gäller: Framåt!

Att få medlemmarnas förtroende

Jag har just valts in i Piratpartiets styrelse.

Resultatet från omröstningen återfinns här.

De nya medlemmarna i styrelsen (förutom mig) är Mattias Bjärnemalm, Henrik Brändén och Emil Isberg. Vår grundare Rick Falkvinge fick förnyat förtroende.

Jag tar mycket seriöst på att jag fått medlemmarnas förtroende att sitta i partistyrelsen. Jag lovar att göra mitt allra, allra bästa för att leva upp till detta! Tack alla ni som röstade på mig.

Några grundläggande saker för mig är att noga sätta mig in i besluten som styrelsen ska fatta, att närvara vid styrelsemötena, att förankra styrelsens arbete bland partiets medlemmar och att ta på mig arbetsuppgifter mellan styrelsemötena.

Jag kommer att begå misstag. Var snäll och påpeka för mig när jag gör det, så att jag kan göra om och göra rätt. (Det betyder dock inte att jag alltid kommer att kunna övertalas till att ha samma åsikt som dig.)

Om du vill kan du bli min vän på Facebook, följa mig på twitter, e-posta mig, lägga till mig på skype (som: infallsvinkel) eller ringa mig på 072-325 56 78.

Jag tror att den nya energi som vi får in i styrelsen kommer att bli en kick för hela partiet. Men styrelsen står inte över medlemmarna, utan medlemmarna står över styrelsen. Det är min förhoppning att styrelsen hela tiden ska agera med detta i tankarna.

Men valet är faktiskt inte riktigt färdigt…

I voteringsomgång 3, som startar vid midnatt, ska det fyllnadsväljas två ledamöter.

Mina favoriter, som jag kommer att rösta på, är Sammy Nordström och JP Anderson. Det var också de två kandidater som fick flest röster i valet av ordinarie styrelseledamöter, förutom de som kom in.

Ja, förutom Emma Nyström då. Jag beklagar att hon inte kandiderar i fyllnadsvalet. (Jag önskar att någon kommit ihåg att nominera henne även till detta val.) Förhoppningsvis kan hon få förtroende i höst.

Orsaken till att jag inte röstar på Christoffer Willenfort, som verkligen gjort ett utmärkt jobb i styrelsen, är att han redan är ”garanterad” en plats som suppleant tills vidare, eftersom Christian Engström hoppat av styrelsen. Ju mer ”nytt blod” vi kan få in i styrelsen i form av engagerade medlemmar med ambitioner och energi för styrelsearbetet, desto bättre.

Avslutningsvis vill jag återigen säga: Tack alla ni som röstade på mig. Jag ska göra mitt bästa!

Organisations-onani eller makt-onani – motion A14

Som bekant pågår ett medlemsmöte i Piratpartiet, och en av de hetaste debatterna just nu rör motion A14.

Som jag ser det är motion A14 ett exempel på den värsta sortens motioner.

Det är en röra, ett totalt gytter, av en mängd OLIKA förslag, faktiskt 9 stycken olika och ganska komplicerade förslag i själva motionstexten.

Och sedan själva yrkandet av motionären att anta alla 9 förslag rakt av:

”Jag yrkar att ovanstående läggs som bilaga till stadgarna.”

Det är ett synnerligen vanskligt sätt att lägga en motion på. För även om vissa inslag av de 9 förslagen är bra, så finns även synnerligen diskutabla (för att inte säga skogstokiga) inslag som man då får ”på köpet”.

Motionen inför en hel del extremt drastiska ”nytolkningar” av Piratpartiets stadgar.

Men eftersom motionen inte är lagd som en ”stadgeändring”, utan som ett förslag om en ”stadgebilaga” så undgår motionären vårt kuppskydd som kräver att motioner som ändrar stadgarna antas med 75 % majoritet.

För att anta en stadgebilaga krävs nämligen bara 50 % majoritet, trots att stadgebilagan för in totalt nya begrepp i uttolkningen av partistadgarna. En ”bugg” som nu utnyttjas.

Låt mig ge några exempel i denna ”stadgebilaga” som jag anser är skogstokiga…

1) Om inte tillräckligt många kandidater nomineras till ett styrelseval, kommer samtliga kandidater per automatik att få en plats i partiets styrelse.

Att införa en sådan mekanism, som i praktiken öppnar upp en möjlighet för en Piratpartist som 99,9 % av partiet anser är en tokig rättshaverist att få en plats i det högsta verkställande organet, bara för att denne har nominerat sig själv till styrelsen… det är ju otroligt.

Ett sådant förslag skulle man garva ihjäl sig åt inom något av de andra politiska partierna i Sverige.

(Det är tydligt att motionären räknade med att motion A12 skulle gå igenom, som drastiskt skulle reducera antalet platser i styrelsen. Så blir dock inte fallet.)

2) Röstandet till Piratpartiets styrelse ska ske med hjälp av ”en Condorcetrankande metod”.

Nog för att vi har en hel del nördar inom partiet, men att försöka lösa demokratiska frågeställningar med en extremt komplicerad matematisk algoritm som bara nördar begriper, innebär att skapa ett enormt demokratiskt underskott.

Vi använde en sådan metod i framtagandet av kandidatlistorna inför valet 2010. Det blev mycket omdebatterat. En del av våra riksdagskandidater (!) gick ut offentligt med att de inte begrep ett dugg om hur de hade hamnat på riksdagslistan.

Metoden har även den intressanta effekten att okontroversiella kandidater som många har med på sina listor, kan hamna högre upp i slutresultatet än kontroversiella toppkandidater.

Ett exempel är om Rick Falkvinge, Mattias Bjärnemalm och jag själv skulle tävla mot varandra med hjälp av denna metod.

Både Rick Falkvinge och Mattias Bjärnemalm skulle säkert få fler toppnoteringar av de röstande, men jag skulle troligen hamna högst upp på listan eftersom jag inte är så omstridd. Sedan skulle Rick och Mattias hamna på 2:a och 3:e plats.

Trots att det är jag som borde hamna på 3:e plats.

3) Motionen förskjuter makten från medlemsmötet till partiledningen.

Här blir det riktigt förvirrande. Motionären skriver:

”[...] mötespresidiet och medlemsmötet skall använda den teknik som partiledningen tillhandahåller [...] även i fall då sådan anvisad teknik etablerar detaljer i mötesordning som inte regleras i detta dokument.”

Alltså ska det vara upp till partiledningen (som är underställd partiledaren, som är underställd partistyrelsen, som är underställd medlemsmötet) att bestämma över medlemsmötet (som är överordnad partistyrelsen, som är överordnad partiledaren, som är överordnad partiledningen).

Det här kanske framstår som en komplicerad fråga, men det handlar alltså om att den underordnades underordnades underordnade ska bestämma över chefens chefs chef.

Det handlar om att förskjuta makt.

Om här kommer jag in på min främsta invändning mot motion A14.

4) Motion A14 som i praktiken handlar om att totalt skriva om partiets stadgar, stöds mest av personer som anklagar alla som har invändningar för att vara alltför intresserade av partiets stadgar.

Ok, hängde du med i den logiska motsättningen.

En Piratpartist motionerar om 9 stadgeändringar, som i grunden förändrar hur vårt parti arbetar.

När engagerade medlemmar (t.ex. funktionärer på lokal nivå, medlemmar av partiledningen och partistyrelsen) argumenterar emot denna långtgående stadgeförändring, så anklagas de för att vara troll som… mest är intresserade av organisations-onani.

Har ingen funderat på om det inte är ”organisations-onani” att föreslå 9 långtgående stadgeförändringar?

Men jag tror inte att det är organisations-onani. Jag tror att det är makt-onani.

Piratpartiet genomgår just nu en smärtsam förändring från att ha varit en kortsiktig kampanjorganisation, organiserad enbart som en projektbaserad apparat, till att bli ett långsiktigt arbetande politiskt parti.

Det innebär att makt förskjuts från projektledningen (det gamla ledargarnityret inom partiet) till medlemmarna. Dvs. ett slags införande av en fungerande interndemokrati i partiet.

Alla organisationer som går från kortsiktighet till långsiktighet måste genomgå denna förändring. Tyvärr verkar vissa ledande förebilder i vårt parti inte ha en fullt utvecklad insikt om detta, utan slåss istället med tänder och klor för att bibehålla sin tidigare maktposition – även om det innebär att skriva om partiets stadgar. Eller om det kräver rena personangrepp mot motståndare.

Det är nog i det ljuset man ska se på en del intressanta fenomen som plötsligt dykt upp.

Henrik Alexandersson (HAX) som inte längre blandar sig i Piratpartiets inre liv, blandar sig i Piratpartiets inre liv. Och med en retorik som får en att häpna.

Den bloggaren riskerar på allvar sin ställning som framstående debattör, i sin iver att smutsa ned sina fingrar med organisation- och makt-onani. Samtidigt som de som sakligt argumenterar för invändningar kallas för… kufar, troll och organisations-onanister.

Rick Falkvinge kallar in röstare via sin blogg, under pågående votering, som inte haft en chans att sätta sig in i sakfrågorna.

Så gjorde han även till motion A12.

Det är intressant att notera att ungefär 60 fler röstande deltog i voteringen kring motion A12, än genomsnittet för andra motioner.

Även jämfört med motioner om att i grunden förändra partiets linje i patent- och upphovsrättsfrågorna.

Falkvinges linje led ett nederlag (i och med att ett ändringsyrkande fick majoritet) med röstsiffrorna 65-67.

Så min analys är att det ”gamla ledargarnityrets” linje hade stöd av ungefär 5 personer, förutom de som kallades in via Falkvinges blogg.

Att det är oetiskt att valla in folk under pågående votering är en av mina käpphästar, fast som utvecklingen varit under detta medlemsmöte känns det som om jag lika gärna kan göra hamburgare på den käpphästen.

Sätt dig in i frågan! Läs igenom de 9 stadgeförändringarna (”stadgetolkningarna”) i motion A14. Gör ett informerat val.

Själv har jag röstat AVSLAG.

Vad är demokrati i Piratpartiet?

Det har sannerligen inte varit enkelt att delta i diskussionerna på Piratpartiets pågående medlemsmöte.

Vi är pionjärer när det gäller att hålla möten online – på internet.

En av tankarna med att hålla möten på nätet är att så många som möjligt ska ha en chans att delta. Allas röst räknas. Inom Piratpartiet har vi inte något ombudssystem, där man röstar på representanter som man litar på och förväntar sig att de ska sätta sig in i frågorna och rösta på ett klokt sätt på kongressen.

Istället har vi direktdemokrati på våra medlemsmöten. En medlem, en röst. Vilket ställer höga krav på medlemmarna.

Men det finns tyvärr tekniska hinder, som ställer till det. Det finns inget beprövat eller välfungerande sätt att hålla föreningsmöten på nätet.

Tidigare har våra medlemsmöten varit extremt svåröverskådliga. Men mötespresidiet har arbetat hårt för att förenkla så mycket som möjligt.

Jag har just varit inne och röstat på det pågående medlemsmötet. Alla skrönor om att det skulle vara svårt eller komplicerat är helt felaktiga.

Det kan dock vara rörigt med alla ändrings och tilläggsyrkanden. (Precis som på ett AFK-möte.) Låt mig ta exemplet med motion B12 om humanism. Jag rekommenderar dig bestämt att läsa alla yrkanden, sätta dig in i dem och bilda dig en egen uppfattning. En del av yrkandena är klart vettiga! Om det dock är så att du vill rösta på den ursprungliga motionen som lades fram av Emma Opassande (och 34 andra pirater) så ska du rösta på de yrkanden där det står ”infinite-Emma” bredvid.

Samma princip gäller för alla motioner – om du önskar rösta på en motion i dess originalutförande, rösta på de yrkanden som lagts av personen som lade motionen.

De pågående voteringarna listas på ett snyggt sätt i vänsterkanten av forumet. Sedan kan man enkelt rösta på de alternativ som man önskar. Det är sannerligen inte svårare än att handla på Tradera. Vem som helst med ett minimum av erfarenhet av att använda internet klarar av det.

Tro mig. Jag hatar vårt forum. Jag hatar det så innerligt. Jag anser att det behöver byggas om i grunden. Det är enormt oöverskådligt. Vanligtvis deltar jag inte i diskussioner på forumet, och orsaken är att jag inte behärskar det.

Det har även varit mycket svårt att följa diskussionerna om de olika motionerna!

Men nu när det är dags för votering slås jag av hur oerhört enkelt det är. Hur snyggt mötespresidiet har lagt upp det.

Därmed inte sagt att det är enkelt att bestämma sig för hur man ska rösta i de enskilda frågorna. Men det har inte med mötesformen att göra, utan så är det med medlemsmöten i politiska partier.

Därför förstod jag först inte vad Rick Falkvinge hade för orsak att skriva ett enormt förvirrat inlägg om hur svårt det skulle vara att delta på medlemsmötet.

Men det visar sig att han vill få folk att tänka att det är så svårt att de inte kan sätta sig in i det. Istället kan de göra det enkelt för sig, och rösta som han föreslår.

Falkvinge försöker få det till att mötespresidiet önskar ha mötena så komplicerade som möjligt! För oss som följt utvecklingen av medlemsmötena under de senaste åren, och presidiets ansträngningar för att förenkla, framstår detta som fullständigt absurt.

Det visar sig (vid närmare förfrågningar) att mötespresidiet inte vågade byta till en ny (av Falkvinge rekommenderad) mötesplattform några veckor innan mötet skulle hållas, och där den sista delen presenterades dagen innan mötet öppnades! Att hålla detta emot mötespresidiet, som om de skulle vara obstruerande och illvilliga medlemshatare, är inte schysst.

Det är viktigt att komma ihåg att mötespresidiet har ett mandat direkt från medlemmarna, att anordna mötena på bästa sätt. De är därför inte bundna av förslag från styrelsen.

Rick Falkvinge är helt fri att argumentera för de linjer som han anser är bäst för partiet. Jag uppmuntrar honom rentav att göra det. Jag önskar att fler gjorde det. Men då bör det vara sakligt underbyggd argumentation, och inte ett helt onödigt idiotförklarande av de stackars medlemmarna följt av uppmaningen att inte bry sin lilla hjärna med komplicerade frågor utan istället lita på partiets grundare.

Jag har även en ytterligare invändning mot Falkvinges blogginlägg. Det är inte ett dugg schysst att komma med hårt formulerade debattinlägg under en pågående votering.

Det är ungefär som om Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt skulle ha den avslutande valdebatten kl. 15:00 på valdagens eftermiddag. Tala om att folk som redan röstat skulle känna sig blåsta!

Medlemsmötet kommer inte som någon chockartad överraskning för Rick Falkvinge. Han har haft lång tid på sig att sakligt förklara varför han anser att man bör rösta på ett visst sätt, och att förklara hur man går tillväga för att göra det.

Att publicera sitt blogginlägg under pågående omröstning, istället för att publicera denna information i förväg, visar på en svårartad brist på respekt för partiets interndemokrati, för den röstfrid som medlemmarna har rätt till.

Det har inte saknats möjligheter för Falkvinge att i god tid göra sina åsikter kända.

En gästbloggare hos opassande berättar hur överkörd denne känner sig av Ricks agerande. För det kan ju faktiskt hända att engagerade medlemmar har en annan åsikt än Rick i någon fråga. Men vad är det för vits att argumentera för sin linje om Rick ändå kallar in folk på forumet under omröstningens gång, medlemmar som inte har satt sig in i frågorna men som litar på Rick.

Sådant dödar engagemang.

Jag är en stark anhängare till Rick Falkvinge. Jag har alltid räknat mig som en av hans starkaste supporters. När det blåste som allra värst under barnporrfrågan i valrörelsen, skrev jag ett långt inlägg till försvar för Rick. Läs gärna det: Rick Falkvinge är min idol.

Och jag vill fortsätta att tycka att Rick är bra. Problemet är bara att han gör det till en svår utmaning för mig.

Låt mig gå vidare till… den allra nedrigaste delen av Falkvinges blogginlägg.

Han skriver:

Den sista av de fem viktiga omröstningarna är personvalet av styrelsens sammankallande. Här röstar jag på Marit Deldén.

Till tre fjärdedelar gör jag det för att jag tycker att hon har gjort ett utmärkt jobb som styrelsesammankallande under det senaste halvåret, och till en fjärdedel gör jag det för att jag absolut inte vill se hennes motkandidat i den rollen.

Jag tycker inte om att prata ont om kollegor, så jag är obekväm med att gå in på mer detaljer än så, och jag hoppas inte att jag behöver redovisa just de skälen tydligare än så.

Ja, det är ju också ett sätt att – under pågående votering – pusha för sin kandidat.

Jag har talat med Marit Deldén, och hon är fullkomligt rasande. Hon känner sig så förnedrad av Rick Falkvinge. Hon är så arg att hon knappt kan få fram ett ord.

Dels eftersom Rick uttrycker sig på ett sätt så att det får Marit att framstå som en kandidat som man ”tvingas välja” trots att hon bara är 75 % bra, men eftersom alternativet vore så mycket värre.

Men framförallt därför att Marit Deldén anser att Mattias Bjärnemalm varit en alldeles utmärkt och kompetent kandidat till posten som sammankallande för styrelsen. Och att hon tycker att det är uselt av Rick att använda en gammal personmotsättning till att sänka en så bra kandidat.

Och återigen: Medlemmarna idiotförklaras. Rick anser att det räcker med att *antyda* att Mattias Bjärnemalm (av ett hemligt skäl) är en avskyvärd kandidat. Så är saken avklarad. Medlemmar: Hör upp! Rick har talat! Och han är alltid objektiv.

Det är oprofessionellt, det är nedrigt. Det ledde till att Mattias Bjärnemalm hoppade av sin kandidatur, så att valet förstördes. Nu har medlemmarna bara en (75 % bra) kandidat att rösta på.

Jag tycker synd om Marit Deldén just nu.

Eftersom Rick Falkvinge bryter röstfriden känner jag ett behov av att komma med ett ytterligare påpekande…

En sak som jag känner att jag tyvärr måste kommentera, eftersom Rick kommer att pusha järnet för sin linje under pågående votering, är motion A12. Om att minska styrelsens storlek från 16 till 9 personer.

Styrelsens sammankallande Marit Deldén har igår i en bloggpost beskrivit vilka katastrofala konsekvenser motion A12 riskerar att få. Marsch över dit och läs.

Om styrelsens sammankallande och vår ende nye kandidat till sammankallande (tack vare Rick) går ut med denna information, förtjänar det att tas på största allvar.

Om Ricks motion går igenom är jag rädd för att vi får en ytterst illa fungerande styrelse.

Att motionen röstas ned (avslås) är nödvändigt, det är skillnaden mellan att få in nytt fräscht blod i styrelsen, ledamöter som brinner för sitt engagemang, eller att konservera den nuvarande illa fungerande styrelsen, med ledamöter som knappt ens närvarar. För om motionen inte röstas ned, kommer de flesta av de nuvarande styrelsemedlemmarna att sitta kvar.

Och efter Christian Engströms avhopp kommer det att vara svårt att ens få en beslutsmässig styrelse vid mötena.

Detta skriver jag inte i egen vinning. För jag kan nämna att Rick Falkvinge, i ett privat samtal med mig, avslöjat att jag är en av de kandidater som han har tänkt rekommendera medlemmarna att rösta på, genom ett blogginlägg under pågående votering.

Vi får se om han står fast vid detta efter att jag har publicerat det här blogginlägget.

Positiv energi till Piratpartiets styrelseval – TACK!

Henrik Alexandersson har fattat ett klokt beslut, och valt att dra tillbaka sin kandidatur till Piratpartiets styrelse.

Förhoppningsvis ger detta partiet den interna arbetsro som krävs, för att kunna utveckla partiets arbete så att det blir en seriös politisk utmanare igen.

Henrik Alexandersson har även ertappats med att ha syltat in sig rejält. På Liberaldemokraternas e-postlista har han presenterat sig själv (med hjälp av Alexander Bard) som en av grundarna till Liberaldemokraterna, och som medlem i styrgruppen.

På Piratpartiets forum har han förnekat detta, och även på sin blogg.

När man ertappas med att ha lurats (vare sig lurandet gäller Liberaldemokraternas medlemmar eller Piratpartiets medlemmar) så sitter man i en rätt taskig sits.

För någon kommer ju att känna sig lurad, vad man än säger.

Därför klistrar jag in en artikel från Aftonbladet här, som säkert kan vara till viss hjälp:

Den svåra konsten att ”göra en pudel”

Debattskolan del 8 – om misstag
”Pudel” är det nya ordet för det urgamla sättet att be om ursäkt när man gjort bort sig eller haft fel offentligt. Det låter lätt men är i själva verket en svår konst.

Spontant vill man skylla ifrån sig. ”Jag visste ju inte vad Phuket var.” ”Det är minsann inte bara jag som missbrukar mitt kontokort.” ”Jag förstod inte att det var en porrklubb taxin åkte till.” ”Det berodde på min inkompetenta chef.” ”Jag fick fel siffror från mina inkompetenta underordnade.”

Men vad man talar om på det sättet är att man helt saknar kontroll och just därför kommer att göra samma grej igen.
Vad läsarna, tittarna, väljarna, kunderna, hustrun, polisen eller domstolen vill höra är i stället:

1. Jag har gjort fel och erkänner att det var mitt fel.
2. Jag är fruktansvärt ledsen och ber alla om ursäkt.
3. Jag ska göra något konkret för att rätta till saken!

”Jag har slarvat. Jag skäms. (I antiken klädde man sig bokstavligen i säck och aska. Numera räcker det med svart klänning eller mörk slips.) Nu ska jag anställa någon som kollar. (Eller gå terapi.) Jag har fått mig en läxa. Men om andra ser det och slipper göra samma misstag, så har det hela kanske också haft något gott med sig!”

Sedan skulle jag vilja rikta en uppmaning till alla de som tänker blogga om Piratpartiets styrelseval, och till de kandidater som ställer upp.

Vad sägs om att få in lite positiv energi i spelet? Vad sägs om att blogga om din egen kandidatur, och lyfta vad du vill bidra med? Eller att blogga positivt om någon annans kandidatur, någon som du vill uppmuntra väljarna att rösta på?

För frågan om HAX kandidatur är fullständigt överspelad nu, som jag ser det. Han har dragit tillbaka sin kandidatur, och det är dags att gå vidare. Då är det inte fel med lite positivitet. Jag vill bidra.